Ölçme Değerlendirme ilkokul – Girne Koleji Prestij Kampüsü

Ölçme - Değerlendirme


  • 1.-3. sınıflarda süreç ve performans temelli bir yaklaşım izlenilir. Ölçme sonunda öğrenci performansı hakkında elde edilen veriler yargıda bulunma değil, tanı amaçlı kullanılır. Bu amaç doğrultusunda kontrol listesi, dereceli puanlama anahtarı ve değerlendirme ölçeği şeklinde yapılandırılmış gözlem formlarından yararlanılır.
  • Performansları hakkında öğrencilere düzenli ve yapıcı geri bildirimler verilir. Eksik ya da hatalı öğrenmelere ilişkin tespitler öğretmen tarafından bireysel olarak desteklenir.
  • 4. sınıflarda sürecin yanı sıra sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı izlenir. Bu sınıf düzeylerinde bilişsel becerilerin ölçülmesinde yazılı sınavlardan yararlanılır. Yazılı sınavlar yapılandırılırken kullanılan ölçütlerin, öğretim programı kazanımlarının bilgi, beceri tür ve düzeyleri ile tutarlı olmasına dikkat edilir.
  • Sorular, eski ve yeni bilgilerin birleştirilmesinden oluşur, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirilerek hazırlanır.
  • Dil ve yazma becerilerinin ayrı ayrı veya bütüncül bir şekilde değerlendirilebilmesi için eğitim öğretim yılı sürecinde öğrenci ürün dosyaları ile elektronik portfolyolardan yararlanılır.
X